مهرپارسیان آگهی نامه تخصصی ورزش کشور

راهنمای سایت

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.

بانک ورزش- شاگردان برانکو که در ابتدای فصل آمار ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشته بودند، در چند هفته اخیر تاحدودی جبران مافات کردند تا هوادارن کمی به آینده تیم امیدوار باشند. پرسپولیسی‌ها از مجموع 5 بازی اخیر خود در لیگ و حذفی، برابر تیم‌های فولاد، پیکان، ملوان و تراکتور 4 پیروزی بدست آوردند و 4 کلین شیت. آن‌ها تنها نتیجه را به سایپای مجید جلالی واگذار کردند. درصورت ادامه این روند، قرمزپوشان پایتخت خیلی زود می‌توانند به جمع مدعیان بازگردند.