مهرپارسیان آگهی نامه تخصصی ورزش کشور

روی جلد

رزرو هزینه:

36,000,000 ریال

مدت رزرو:

تعداد صفحه:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

داخل روی جلد

رزرو هزینه:

12,000,000 ریال

مدت رزرو:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

روبروی داخل جلد

رزرو هزینه:

12,000,000 ریال

مدت رزرو:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

پشت جلد

رزرو هزینه:

30,000,000 ریال

مدت رزرو:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

داخل پشت جلد

رزرو هزینه:

12,000,000 ریال

مدت رزرو:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

روبروی داخل پشت جلد

رزرو هزینه:

12,000,000 ریال

مدت رزرو:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

صفحات ویژه قبل شناسنامه

رزرو هزینه:

7,000,000 ریال

مدت رزرو:

تعداد صفحه:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

صفحات ویژه آخر (2 الی 10)

رزرو هزینه:

9,000,000 ریال

مدت رزرو:

تعداد صفحه:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

گرماژ

رزرو هزینه:

10,000,000 ریال

مدت رزرو:

تعداد صفحه:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

لت پشت جلد (نیم لت)

رزرو هزینه:

15,000,000 ریال

مدت رزرو:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

لت تاشو

رزرو هزینه:

10,000,000 ریال

مدت رزرو:

تعداد صفحه:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

کادر روی جلد

رزرو هزینه:

5,000,000 ریال

مدت رزرو:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

نیم صفحه

رزرو هزینه:

2,500,000 ریال

مدت رزرو:

تعداد صفحه:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

عطف

رزرو هزینه:

3,000,000 ریال

مدت رزرو:

تعداد صفحه:

مبلغ قابل پرداخت:

0 ریال

جمع کل مبلغ قابل پرداخت:

0ریال

10%

تخفیف

10%

تخفیف

20%

تخفیف

پرداخت نقدی

3 شماره و بیشتر

3 شماره و بیشتر

+

پرداخت نقدی

مشاوره و سفارش: 021-66 96 17 97

سی دی در تیراژ 5000 نسخه ارسال می گردد

سی دی در فروشگاه های ورزشی ، باشگاه های بدنسازی ، ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی توزیع می گردد

هزینه عکاسی رایگان می باشد ( فقط برای مشتریان تهران ) ولی در صورت درخواست فایل، هر فریم مبلغ 20/000 تومان در یافت می گردد

هزینه طراحی رایگان می باشد ولی در صورت درخواست فایل طراحی، هر فریم مبلغ 50/000 تومان در یافت می گردد